CD labela Grafi?ka priprema (SonyDADC)

U mogu?nosti smo Vam ponuditi dvije vrste tiska na CD ili DVD mediju:

1. Offset tisak na medij (jedna grafi?ka priprema)
2. Do tri boje, za svaku boju se radi zasebna priprema

Predloke za pripremu CD labele, moete na?i u naoj download zoni.

Vane napomene:
  • Sve CD labele, trebaju biti napravljene u CMYK-u, te predane u kompozitnoj PDF datoteci visoke rezolucije, bez sredinje rupe ili prstena.
  • Na svakoj CD labeli, obavezno se mora nalaziti kataloki broj projekta, koji je jednak na svim komponentama vezanim za taj naslov (CD labela, knjiice i ostali tiskani materijal, narudbenica, izjava o posjedovanju autorskih prava i sli?no).
  • Poeljno je izbjegavati overprint odnosno preklapanje dviju ili vie boja prilikom izrade CD labele, kako bi se izbjegli neo?ekivani rezultati kod tancanja CD labele.
  • Svi fontovi, odnosno sav pisani tekst, mora biti u krivuljama, a slike na CD labeli minimalne rezolucije 450 dpi ili vie. Preporu?ljivo je 600 dpi.

Grafi?ka priprema ostalih komponenti za tisak (knjiice, umeci, etuiji i sli?no)

Nudimo Vam klasi?ni visokokvalitetni tisak, na raznim vrstama papira, s mnogim mogu?nostima zavrne obrade tiskanog materijala, poput sjajnog ili mat laka radi postizanja eljenog efekta, posebne boje, zlatotiska i sli?no.

Predloke za pripremu grafi?kih komponenti moete na?i u naoj download zoni, ili ?emo ih Vam poslati na Va zahtjev.

Upute za izradu PDF datoteka preuzmite ovdje.

Vane napomene:
  • Kod priprema grafi?kih komponenti, obavezno ostaviti minimalno 3 mm napusta.
  • Svaka komponenta treba biti u zasebnom dokumetnu, odnosno ako ima vie stranica (npr. knjiica), svaka stranica treba biti na zasebnoj stranici unutar dokumenta, uredno numerirana.
  • Obavezno se moraju postaviti rezne linije, prema predloku ili grafi?kim standardima.
  • Sve slike i logo znakovi moraju biti najmanje rezolucije 450 dpi, a preporu?ljivo je da budu barem 600 dpi.
  • Gotova priprema treba biti napravljena u CMYK-u, te predana u kompozitnoj PDF datoteci visoke rezolucije.